POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych jest firma Dwie deski JOLANTA MILEWSKA z siedzibą w ul. Bliźniaków 21B, 32-085 Szyce, NIP: 677 166 09 67.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Korzystanie z witryny oznacza zaakceptowanie zasad poufności. Zbierane automatycznie informacje nie mają charakteru danych osobowych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
z w iąza nyc h z t y m p r ze t wa r za n i e m p r o s i my o ko n t a k t p o d a d r e s e m :
info@anilama.pl
Dane osobowe użytkowników strony są przetwarzane w celu, który wynika z funkcji konkretnego formularza. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest niezbędne do późniejszego wykonywania umowy.
Dane osobowe użytkowników strony są przetwarzane w celu wysyłania materiałów handlowych i marketingowych jeżeli użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie tychże informacji.
Dane o użytkownikach i ich zachowaniach są zbierane w następujący sposób:
a) dobrowolne uzupełnienie danych w formularzach,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
Dostęp do danych osobowych użytkowników mogą uzyskać przedstawiciele
administratora, upoważnieni pracownicy oraz podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane, udostępnione osobom trzecim ani do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający wykonanie działań na żądanie osoby, której dotyczą, jednakże nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia tychże działań. Po upływie okresu 6 lat od zakończenia działań przedstawionych powyżej, dane użytkownika zostaną usunięte. Część danych osobowych może pozostać zachowana w celu wykazania zgodności z przepisami.
Dane osobowe są chronione i zabezpieczone w sposób zapewniający ich poufność, poprawność i dostępność. Ochrona polega również na zabezpieczeniu przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem oraz przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
Podmioty danych osobowych mają prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia Danych osobowych,
f) sprzeciwu przetwarzania danych osobowych,
g) skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Cookies to pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony. Pliki te zazwyczaj zawierają informacje dotyczące adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane przez cookies dane służą do dostosowywania zawartości strony do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk oraz prezentowaniu reklam.
Strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja
zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/
manage-cookies/